Oltar s kaležom i slovima M, B i K
Oltar s kaležom i slovima M, B i K