1.2 Ciljevi

Opće ciljeve čine (1) digitalizacija, katalogizacija i komuniciranje baštine zadarskog i šibenskog područja, kao i radova i rezultata istraživanja o njoj, uz sustavno istraživanje i primjenu suvremenih međunarodnih i nacionalnih standarda, modela, smjernica i pravilnika za digitalizaciju, katalogizaciju i komuniciranje pisane baštine; (2) istraživanja pisane baštine te potreba znanstvenika iz područja humanističkih znanosti u okolnostima pojave digitalne humanistike, uključujući potrebu za digitaliziranim sadržajima i alatima za istraživanje baštine u digitalnom okruženju, te istraživanje potrebe za stvaranjem potrebne informacijske infrastrukture za suradnički (interdisciplinarni i međuinstitucionalni) rad među znanstvenicima iz područja humanističkih znanosti te očekivanja od takve infrastrukture, uz istraživanje trenutnih mogućnosti koje Sveučilište u Zadru s postojećom infrastrukturom i resursima može pružiti u ispunjenju potreba znanstvenika iz područja humanističkih znanosti, odnosno znanstvenika zainteresiranih za istraživanje kulturne baštine, te (3) uključivanje javnosti, zajednice i studenata. Posebne ciljeve čine: (1) digitalizacija zbirki stare i rijetke građe vezane uz zadarsko područje, (2) inventarizacija i priređivanje dokumenata za registraciju zbirki te zaštita, (3) bibliografska obrada, uključujući istraživanja u području katalogizacije stare i rijetke građe, osobito rukopisa, izrada kataloga, bibliografije, baze autoriziranih zapisa i izrada vokabulara u području opisa rukopisa, kao i sudjelovanje u projektima čiji je cilj revizija i izrada nacionalnih i međunarodnih standarda, modela i smjernica za bibliografski opis, (4) istraživanje zadarske pisane baštine, (5) stvaranje infrastukturalnih pretpostavki za suradnička istraživanja pisane baštine, te izrada i uporaba alata za istraživanje rukopisa u digitalnom okruženju, (6) objavljivanje digitalizirane građe, rezultata i podataka znanstvenih istraživanja zadarske pisane baštine i bibliografije građe vezane uz zadarsku i šibensku pisanu baštinu na mrežnom portalu, (7) promoviranje otvorenog pristupa digitaliziranim sadržajima, rezultatima i podatcima znanstvenih istraživanja te aktivne participacije javnosti u projektima vezanim uz pisanu baštinu i (8) uključivanje studenata u sve faze projekta i omogućivanje uvjeta za laboratorijsku i terensku nastavu te pružanje potpore drugim obrazovnim aktivnostima na više odjela Sveučilišta u Zadru, odnosno stvaranje svojevrsnog poligona za izvođenje laboratorijske i terenske nastave studenta informacijskih znanosti i studenata humanističkog usmjerenja u svrhu senzibiliziranja studenata prema kulturnoj baštini i problemu njezine zaštite, obrade, istraživanja i komuniciranja raznim metodama i kanalima. Ostvarivanje navedenih ciljeva raspoređeno je u sklopu petogodišnjeg Projektnog plana (2016.-2020.)

U skladu s postavljenim ciljevima, očekuju se sljedeći proizvodi/učinci:

1. Proizvodi

(1) Portal projekta

a.zbirka digitaliziranih rukopisa - digitalna zbirka (portal) stare građe pisane glagoljicom, latinicom i bosančicom, prvenstveno rukopisne, koja se nalazi u knjižnicama i arhivima vjerskih i državnih ustanova te župnim uredima, a vezana je uz zadarsko-šibensko područje

b.inventari i katalozi

b.a.online katalog/bibliografija

b.a.a.u prvoj fazi projekta izradit će se online katalog glagoljskih kodeksa zadarske nadbiskupije na temelju postojećeg tiskanog kataloga „Popis glagoljskih kodeksa zadarske nadbiskupije“

b.a.b.u drugoj fazi projekta izrađivat će se bibliografija tekstova zadarsko-šibenskog područja obuhvaćenih projektom digitalizacije u cilju postavljanja temelja za izradu bibliografije tekstova zadarsko-šibenskog područja pisanih glagoljicom i bosančicom

b.b.inventar zbirki do sada nepopisane građe ili one čiji popisi nisu dostupni online ili nisu izrađeni prema suvremenim standardima za opis zbirki

c.znanstveno-istraživački radovi - na zajedničkoj mrežnoj stranici, u znanstvenim i stručnim časopisima ili u sklopu projekta pokrenutog znanstvenog časopisa objavljeni znanstveni radovi u području informacijskih znanosti, bibliografije, digitalne humanistike, paleografije, kodikologije, lingvistike, povijesti, povijesti umjetnosti, i ostalim poljima vezanim uz rukopise i staru tiskanu građu, osobito one radove koji su proizašli iz istraživanja digitalizirane građe

d.novosti o projektu/suradnicima

2. Istraživanja

(1) Informacijske znanosti

i.bibliografski opis - istraživanja u području standardizacije bibliografske obrade rukopisne i druge stare i rijetke građe i aktivno uključivanje sudionika projekta u takvim istraživanjima koja su u tijeku na međunarodnoj i nacionalnoj razini (npr. izrada nacionalnog pravilnika za katalogizaciju, te aktivno sudjelovanje u IFLA-inim i HKD-ovim radnim grupama i komisijama za staru i rijetku i rukopisnu građu, za katalogizaciju i digitalizaciju

ii.istraživanja u području digitalizacije knjižnične i arhivske građe (prijevodi međunarodnih smjernica za digitalizaciju i sl.)

iii.istraživanje potreba korisnika iz humanističkih znanosti

(2) Humanističke znanosti

i.formirane grupe znanstvenika iz svih područja znanosti zainteresiranih za istraživanje hrvatske pisane baštine u digitalnom okruženju te stvoreni uvjeti za njihova istraživanja, u smislu na njihovim potrebama utemeljenih kriterija za digitalizaciju građe te razvoja i korištenja alata za istraživanje rukopisa u digitalnom okruženju (alata za transliteraciju i transkripciju, označivanje tekstova i sl.) i infrastrukture za suradničko istraživanje i spremanje podataka znanstvenih istraživanja;

ii.objavljivanje kritičkih izdanja (elektroničkih i/ili tiskanih)

3. Registracija i isporuka

(1) upis do sada neregistriranih zbirki pisane baštine u registar baštine pri Ministarstvu kulture RH čime se osigurava njezina trajna zaštita

(2) uključivanje u portale europske kulturne baštine (Monasterium, Europeana)

4. Edukacija

(1) studenti s više odjela Sveučilišta u Zadru uključeni u rad na projektu u okviru laboratorijske, odnosno terenske nastave koji su stekli posebna znanja i vještine u području kulturne baštine, njezine evidencije, zaštite, digitalizacije i istraživanja te komunikacije (studenti Odjela za informacijske znanosti, Odjela za izobrazbu učitelja i odgojitelja, Odjela za turizam i komunikacijske znanosti, Odjela za kroatistiku i slavistiku)

(2) hrvatska pisana baština kao kulturni suvenir i tema popularno-znanstvenih predavanja (studenti Odjela za informacijske znanosti, Odjela za izobrazbu učitelja i odgojitelja, Odjela za turizam i komunikacijske znanosti, Odjela za kroatistiku i slavistiku)